විශේෂාංග නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන යෙදුම

 • කාර්යාල කර්මාන්තය

  කාර්යාල කර්මාන්තය

 • ආහාර කර්මාන්තය

  ආහාර කර්මාන්තය

 • හෝටල් ව්‍යාපාරය

  හෝටල් ව්‍යාපාරය

 • වෛද්ය කර්මාන්තය

  වෛද්ය කර්මාන්තය

අපි ගැන

1995 දී පිහිටුවන ලද Yantai Monco Board Co., Ltd., යුවාන් මිලියන 70 ක ස්ථාවර වත්කම් ඇති අතර, අධි පීඩන ලැමිෙන්ට් නිෂ්පාදනය සඳහා ජාත්‍යන්තර උසස් තාක්ෂණය සහ උපකරණ භාවිතා කරයි.වාර්ෂික නිෂ්පාදන ධාරිතාව වර්ග මීටර් මිලියන 20 ක් වන අතර පුළුල් පරාසයක වර්ණ සහ සම්පූර්ණ කාණ්ඩ ඇත.